روابط عمومی

روابط عمومی

ایجاد ارتباط خوب بین سازمان و مشتری ها جهت ایجاد تصویر و نگاه ذهنی مناسب از سازمان و یا احیا و بهبود این تصویر.

  • ایجاد تصویر بلند مدت یا احیای تصویر خراب شده سازمان(احیای برند و مدیریت شایعه)
  • در مورد محصولاتی که با تبلیغات، ممکن است اعتبار آن زیر سوال برود با روابط عمومی اثربخش تر است.
  • خبرپراکنی-خبرسازی
  • مصاحبه ها و رپرتاژ آگهی ها
  • اطلاعیه ها، بیانیه ها و سخنرانی ها
  • گزارشات کتبی و بولتن های خبری و اطلاع رسانی
  • خدمات عمومی و مسئولیت اجتماعی
  • ارتباطات مداوم، مناسبتی و موردی با افراد خارج و داخل سازمان
  • رایزنی