مشاوره و برنامه ریزی استراتژیک

مشاوره و برنامه ریزی استراتژیک

  • مشاوره علمی و تخصصی ارتباطات یکپارچه برندینگ و بازاریابی
  • مشاوره تخصصی تعیین نیازها و راهکارهای ارتباطی
  • مشاوره و تدوین استراتژی کمپین
  • مشاوره علمی و عملی تبلیغات ( اهداف –استراتژی-ابزارها )
  • مشاوره در زمینه تعیین و برنامه ریزی استراتژیک اهداف ارتباطی
  • مشاوره تخصصی تغییر