کمپین تبلیغاتی

طراحی و راهبری کمپین

 • انجام تحقیقات بازاریابی ، تحلیل موقعیت و شناسایی مشکل
 • ارزیابی و سنجش قدرت برند
 • تعیین اهداف و تدوین استراتژی ارتباطی کمپین
 • تدوین کمپین های تبلیغاتی
 • تحلیل پیام های ارتباطی رقبا
 • خلق مفهوم ارتباطی
 • خلق استراتژی پیام
 • برنامه ریزی و تبیین استراتژی رسانه
 • تخصیص منابع و بودجه بندی
 • نظارت بر اجرای کمپین
 • ارزیابی اثربخشی کمپین