تبلیغات

تبلیغات

  • تدوین استراتژی های تبلیغاتی اثربخش
  • مشاوره و برنامه ریزی کمپین های تبلیغاتی
  • ایده پردازی و خلق کانسپت های خلاق
  • تعریف پیام
  • تعریف و ارائه ابزار و رسانه های تبلیغاتی موثر
  • تحقیقات و تبلیغات در محیط وب
  • بررسی، برآورد و توزیع موثر بودجه های تبلیغاتی
  • ارزیابی اثربخشی فعالیت های تبلیغاتی
  • تبلیغات پارتیزانی